Mikrofilmovanje
Mikrofilmovanje je proces reprodukcije dokumenta ili slike na mikrofilmu, koji je tanka, transparentna traka filma na kojoj se mogu zabilježiti slike ili tekst. Ovaj proces je često korišten za arhiviranje i čuvanje velike količine dokumenata na malom prostoru. Mikrofilm omogućava efikasno skladištenje i transport informacija, a također i dugotrajnu zaštitu od propadanja. Osim toga, mikrofilmovanje omogućava pristup dokumentima i informacijama bez potrebe da se originalni dokumenti koriste.

Mikrofilmovanje se koristi u različitim industrijama i institucijama koje imaju potrebu za dugoročnim čuvanjem velike količine dokumenata.

Nacionalni arhivi, muzeji, biblioteke i druge institucije često koriste mikrofilmovanje kako bi sačuvali stare, rijetke ili vrijedne dokumente.

Finansijske institucije koriste mikrofilmovanje kako bi čuvali finansijske transakcije, ugovore i druge dokumente koji su podložni zakonskim zahtjevima o čuvanju podataka

Bolnice, klinike i drugi medicinske ustanove često koriste mikrofilmovanje za čuvanje medicinskih dosijea pacijenata, radioloških snimaka i drugih zdravstvenih podataka.

Različite kompanije koriste mikrofilmovanje za arhiviranje svojih poslovnih dokumenata, kao što su ugovori, fakture, kadrovske evidencije i druge vrste administrativnih dokumenata.

Vlade na svim nivoima (lokalne, regionalne, nacionalne) koriste mikrofilmovanje za arhiviranje važnih dokumenata, poput zakona, propisa, poreznih podataka i sl.